GanBwyll - 20mya

Mae GanBwyll a heddluoedd Cymru’n cefnogi’r terfyn cyflymder cenedlaethol newydd o 20mya. Ynghyd â phartneriaid eraill, megis Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru, Awdurdodau Lleol a grwpiau Gwylio Cyflymder Cymunedol, yr ydym yn defnyddio ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ymgysylltu tuag at 20mya. Hysbysu’r cyhoedd yw’r flaenoriaeth.

Ddydd Llun 8 Ionawr 2024, lansiwyd ‘Ymgyrch Ugain’ er mwyn cyflwyno ymgysylltu ymyl ffordd ledled Cymru.

Cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu gan GanBwyll, Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru, Awdurdodau Lleol a Heddluoedd Cymru cyn lansio Ymgyrch Ugain. Bydd y timoedd arbennig hyn yn caniatáu ar gyfer cynnydd o ran gweithgarwch ymgysylltu.   

Ceir rhagor o wybodaeth am Ymgyrch Ugain ar: Ymgyrch Ugain

Mae Prif Gwnstabliaid dal yn adolygu’r data ar gyfer ardaloedd 20mya newydd a arferai fod yn 30mya. Gwneir unrhyw benderfyniad i orfodi’r ardaloedd hyn yn ôl disgresiwn Prif Gwnstabl a bydd yn cael ei gyfathrebu ymlaen llaw drwy ffynonellau swyddogol.

 

Data Troseddau 20mya

Mae gorfodi wedi’i ailgyflwyno i ardaloedd 20mya a oedd eisoes yn bodoli.

Dechreuwyd ailgyflwyno gorfodi mewn ardaloedd 20mya ddechrau Tachwedd. Roedd hyn mewn ardaloedd gorfodi 20mya a oedd eisoes yn bodoli na chafodd eu heffeithio gan y newid i’r ddeddfwriaeth ac a oedd â’r arwyddion cywir wedi’u gosod.

Ataliodd GanBwyll orfodi 20mya dros dro ym mis Medi 2023 yn dilyn y newid i’r ddeddfwriaeth. Gwnaed y penderfyniad am sawl rheswm. Roedd hyn yn cynnwys rhoi amser i bobl addasu i’r newid, caniatáu i awdurdodau Priffyrdd addasu arwyddion ffyrdd a Gorchmynion Rheoliadau Traffig, ac oherwydd bod sesiynau ymgysylltu ar ochr y ffordd yn cael eu blaenoriaethu.

Mae GanBwyll, Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru a phartneriaid eraill wedi parhau i gynnal sesiynau ymgysylltu er mwyn helpu gyrwyr i addasu i’r newid. Bydd y sesiynau hyn yn parhau drwy gydol 2024 gyda thimoedd ymroddedig yn gweithio o dan GanBwyll i’w cyflwyno o dan yr enw ‘Ymgyrch Ugain’.

Tra bod gorfodi 20mya wedi’i atal, mae swyddogion gorfodi GanBwyll wedi bod yn gweithio mewn ardaloedd sydd â therfynau cyflymder uwch er mwyn sicrhau eu bod nhw dal yn helpu i leihau anafiadau ar ein holl ffyrdd.

 

Data troseddau Canolbarth a Gorllewin Cymru - 20mya

 

Medi

Hyd

Tach

Rhag

Ion

Chwef

Maw

Ebr

Mai

Meh

Gorff

Awst

Cyfanswm y troseddau

0

0

95

119                

Cyflymder cyfartalog y drosedd

Amh

Amh

28.3

27.9                

Cyflymder uchaf y drosedd

Amh

Amh

37

37                

 

Data troseddau Gogledd Cymru - 20mya

 

Medi

Hyd

Tach

Rhag

Ion

Chwef

Maw

Ebr

Mai

Meh

Gorff

Awst

Cyfanswm y troseddau

0

0

0

0                

Cyflymder cyfartalog y drosedd

Amh

Amh

Amh

Amh                

Cyflymder uchaf y drosedd

Amh

Amh

Amh

Amh                

Cwestiynau Cyffredin

Dechreuwyd ailgyflwyno gorfodi mewn ardaloedd 20mya ddechrau Tachwedd. Roedd hyn mewn ardaloedd gorfodi 20mya a oedd eisoes yn bodoli na chafodd eu heffeithio gan y newid i’r ddeddfwriaeth ac a oedd â’r arwyddion cywir wedi’u gosod.

Ataliodd GanBwyll orfodi 20mya dros dro ym mis Medi 2023 yn dilyn y newid i’r ddeddfwriaeth. Gwnaed y penderfyniad am sawl rheswm. Roedd hyn yn cynnwys rhoi amser i bobl addasu i’r newid, caniatáu i awdurdodau Priffyrdd addasu arwyddion ffyrdd a Gorchmynion Rheoliadau Traffig, ac oherwydd bod sesiynau ymgysylltu ar ochr y ffordd yn cael eu blaenoriaethu.

Mae Prif Gwnstabliaid dal yn adolygu’r data ar gyfer ardaloedd 20mya newydd a arferai fod yn 30mya. Gwneir unrhyw benderfyniad i orfodi’r ardaloedd hyn yn ôl disgresiwn Prif Gwnstabl a bydd yn cael ei gyfathrebu ymlaen llaw drwy ffynonellau swyddogol. Mae’r ffynonellau hyn yn cynnwys:

  • Gwefan GanBwyll
  • Sianeli cyfryngau cymdeithasol swyddogol heddluoedd Cymru neu GanBwyll
  • Timoedd y wasg neu wefannau’r pedwar gwasanaeth Heddlu yng Nghymru

Gellir addasu cynlluniau camera sefydlog os oes newid yn y terfyn cyflymder. Yr ydym yn gweithio’n agos gydag awdurdod lleol er mwyn monitro ac asesu’r ardaloedd hyn ledled Cymru a byddwn yn sicrhau bod unrhyw addasiadau’n cael eu gwneud lle mae angen er mwyn gorfodi’r terfyn cyflymder newydd. 

Ar ôl ailgyflwyno gorfodi ehangach mewn ardaloedd 20mya, bydd pryderon newydd am oryrru yr adroddir amdanynt wrth GanBwyll yn ystyried Ymgyrch Ugain fel dewis amgen yn lle gorfodi. Mewn ardaloedd sy’n anaddas ar gyfer Ymgyrch Ugain, bydd gweithrediadau GanBwyll amgen yn cael eu hystyried, megis Gwylio Cyflymder Cymunedol neu gyfeiriad at asiantaethau partner, megis yr Awdurdodau Priffyrdd.

Mae Ymgyrch Ugain yn defnyddio offer monitro cyflymder i adnabod pobl sy’n teithio’n gynt na’r terfyn cyflymder, cyn i swyddogion heddlu stopio’r cerbyd a rhoi dewis i’r gyrrwr o ymgysylltu ymyl ffordd neu bwyntiau a dirwy. Tra bydd gyrwyr yn cael cynnig yr ymgysylltu am ddim fel dewis amgen, gallant wrthod, a fydd yna’n arwain at erlyniad.

Ni fydd y rhai sy’n gyrru llawer cynt na’r terfyn cyflymder yn gymwys ar gyfer sesiwn ymgysylltu, a byddant yn cael eu herlyn.

Na. Ni fu unrhyw newid o ran faint o orfodi a ddarparwn. Bydd cynnydd o ran addysg ar ochr y ffordd, wrth inni weithio’n agos â’n partneriaid ledled Cymru i ymgysylltu â chymunedau yn dilyn y newid deddfwriaethol.

Mae GanBwyll yn gweithredu canllawiau Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, sy’n amlinellu’r trothwyau gorfodi o ddim llai na 10% +2mya. Tra bod y cyhoedd yn dod i arfer â’r newid i’r terfyn diofyn, mae Prif Swyddogion yr Heddlu wedi caniatáu inni gynyddu hyn i 10% +4mya mewn ardal 20mya yn unig, sy’n golygu’n bod ni’n dechrau erlyn ar 26mya mewn ardal sydd â therfyn cyflymder o 20mya.

Na. Bydd swyddogion lleihau anafiadau ar y ffyrdd GanBwyll yn cwblhau gwiriadau lluosog, gan gynnwys gwirio arwyddion ffyrdd, cyn dechrau gorfodi. Ni fyddant yn gorfodi os na fydd yr arwyddion ffordd yn briodol.

Cewch ddefnyddio’r ffurflenni cyswllt ar ein gwefan i gysylltu â’r tîm GanBwyll yn eich ardal chi.

Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am osod mesurau arafu cyflymder, megis twmpathau cyflymder, arwyddion neu gamerâu sefydlog. Gofynnwn yn garedig ichi gysylltu â’ch awdurdod lleol ar gyfer unrhyw gais sy’n ymwneud â’r mesurau hyn.

Os ydych chi wedi gweld gyrru peryglus neu ddiofal, cewch gyflwyno lluniau a darnau ffilm i Ymgyrch Snap ar ein gwefan.

Mae GanBwyll yn gorfodi yn y man iawn, ar yr amser iawn, am y rheswm iawn. Dewisir lleoliadau gorfodi yn seiliedig ar ddata gwrthdrawiadau a phryderon diogelwch ym mhob lleoliad. Mae’r newid deddfwriaethol yn berthnasol ar gyfer y rhan fwyaf o ffyrdd 30mya yng Nghymru. Ynghyd â phartneriaid eraill, megis Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru, Awdurdodau Lleol a grwpiau Gwylio Cyflymder Cymunedol, yr ydym yn ymgysylltu â modurwyr a chymunedau ac yn eu haddysgu er mwyn sicrhau bod y terfyn cyflymder newydd yn cael ei barchu. Wrth gwrs, byddwn yn parhau i orfodi a chynnal sesiynau ymgysylltu y tu allan i ysgolion.

Na. Defnyddir camerâu diogelwch i wella diogelwch ar y ffyrdd, nid er elw. Cyflwynir yr holl arian a geir drwy ddirwyon i Drysorlys Ei Fawrhydi, ac nid yw’n cael ei ddefnyddio gan GanBwyll nac awdurdodau lleol. Does dim cymhelliant i orfodi mewn mannau lle y byddwn yn canfod nifer fawr o droseddau. Ein safleoedd mwyaf llwyddiannus yw’r rhai hynny lle nad ydym yn canfod unrhyw droseddau oherwydd mae’n golygu mai dyna ble mae’r gydymffurfiaeth fwyaf. Gan hynny, dyna lle mae’r ffyrdd yn fwy diogel.

Mae terfynau cyflymder yn Rheoliadau Traffig Ffyrdd a Rheolau'r Ffordd Fawr yn berthnasol i gerbydau modur yn unig ac nid i feiciau. Fodd bynnag, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn nodi y dylai beicwyr fod yn ystyriol o ddefnyddwyr ffyrdd eraill.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu ei chyfraniad cyllid blynyddol o £2,555,500 i GanBwyll eleni, ynghyd â £600,000 ychwanegol ar gyfer ymgysylltu 20mya ar ymyl ffordd.