Sefydlwyd Ymgyrch Tutelage i fynd i’r afael â’r tua miliwn o gerbydau sy’n defnyddio ffyrdd y DU bob dydd heb yswiriant ac, er bod y ffigur hwn wedi bod yn statig ers nifer o flynyddoedd, mae bellach yn dechrau cynyddu. Tra cychwynnodd y syniad yn Heddlu Dyffryn Tafwys, mae’r weithrediad bellach yn cael ei ddefnyddio gan holl heddluoedd y DU.

Er gwaethaf effaith gyrru heb yswiriant ei hun, mae cysylltiadau profedig rhwng gyrru heb yswiriant a mathau eraill o droseddu, llawer ohonynt yn gysylltiedig â diogelwch eraill, a phob un â chost economaidd-gymdeithasol sylweddol.

Rydym yn gwerthfawrogi bod mwyafrif llethol y bobl sydd yn ymddangos fel rhai heb yswiriant am resymau anfwriadol. Credwyd hefyd y gellid annog niferoedd uchel o'r rhain heb yswiriant anfwriadol i wirio’r sefyllfa trwy ddull “atgoffa” a rhoi cyfle iddynt

I wirio’r diffyg yswiriant yn hytrach na'u trin fel troseddwyr o dan yr amgylchiadau hyn.

Mae'n anghyfreithlon i yrru cerbyd ar y ffordd neu mewn man cyhoeddus heb o leiaf yswiriant trydydd parti. Hyd yn oed os yw'r cerbyd ei hun wedi'i yswirio, os nad oes gennych yr yswiriant cywir i'w yrru fe allech gael eich ystyried yn gyrru heb yswiriant a gallech gael eich cosbi.

Gallwch dderbyn cosb sefydlog o £ 300 a 6 phwynt cosb os cewch eich dal yn gyrru cerbyd nad oes gennych yswiriant i'w yrru. Os bydd yr achos yn mynd i'r llys fe allech chi gael dirwy ddiderfyn a chael eich gwahardd rhag gyrru. Mae gan yr heddlu hefyd y pŵer i gipio, ac mewn rhai achosion dinistrio, y cerbyd sydd wedi'i yrru heb yswiriant.